SC002

60" 420g/y
87% Nylon supplex + 13% black Lycra